Klasördeki dosya isimlerini Excel (VBA) Makro Kullanarak Değiştir!

Aşağıdaki kodlar başka bir Excel kullanıcısı tarafından oluşturulmuş vba kodlarıdır. Kodlara sürekli ihtiyaç duymamdan ötürü her hangi bir revize yapmadan kaynak göstererek direk ekledim. Faydalı olması dileğimle…

Bu Kod Dizini Bulur ve A1 hücresine dizin adını yazar.

Sub DosyaYoluBul()

  Dim fd As FileDialog
  Dim vrtSelectedItem As Variant

  Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)

  With fd

    If .Show = -1 Then

      For Each vrtSelectedItem In .SelectedItems
        Range("A1") = vrtSelectedItem & Application.PathSeparator
        Liste Range("A1").Text
      Next vrtSelectedItem
      
    End If
    
  End With

  Set fd = Nothing

End Sub

Bu kod Bulunan Dizindeki Dosyaları Listeler, Otomatik çağrılır, ilk kod bunu yapar.

Kod:

Sub Liste(Yol As String)

  Dim dosya As String, i As Long

  Application.ScreenUpdating = False
  i = Cells(Rows.Count, "A").End(3).Row
  If i < 2 Then i = 2
  Range("A2:B" & i).ClearContents
  
  dosya = Dir(Yol & "*.*")
  i = 1
  While dosya <> ""
    DoEvents
    i = i + 1
    Cells(i, 1) = dosya
    dosya = Dir
  Wend
  
End Sub

Aşağıdaki kodlar ise A sütununda listelenen (Uzantıları ile birlikte) B sütunundaki yeni adı ile değiştirilir. Yeni adı yazarken uzantıyı yazmaya gerek yok, çünkü A sütunundan uzantıyı otomatik olarak alır. B sütunundaki hücre boş ise karşılığındaki A sütunundaki dosyada değişiklik yapmaz.

Kod:

Sub Degistir()

  Dim DsyBas As String, _
    i    As Long, _
    j    As Integer, _
    Adt   As Integer, _
    Uzn   As String, _
    Uzanti As String, _
    Yol   As String
      
  Uzn = Application.InputBox("Uzantısı Olmayan Dosyaların Uzantısı Ne Olsun?", "Sordum Gitti Valla", ".mp4", Type:=2)
  
  Yol = Application.WorksheetFunction.Trim(Range("A1"))
  If Not Right(Yol, 1) = "\" Then Yol = Yol & Application.PathSeparator
  
  For i = 2 To Cells(Rows.Count, "A").End(3).Row
  
    If Not Cells(i, "B") = "" Then
    
      Adt = Adt + 1
      j = InStr(1, StrReverse(Cells(i, "A")), ".", vbTextCompare)
      If j > 0 Then
        Uzanti = Right(Cells(i, "A"), j)
      Else
        Uzanti = Uzn
      End If
        
      Name Yol & Cells(i, "A") As Yol & Cells(i, "B") & Uzanti
      
    End If
    
  Next i
  
  MsgBox Adt & " adet dosya adı değiştirildi...", vbInformation, "Bilgi"
  
End Sub

Kaynak: https://www.excel.web.tr

133 views